Prawo do odstąpienia od umowy

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy

Konsument (osoba fizyczna dokonująca zakupów w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument otrzymał rzecz lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę: FHU  "LiW"  ul. Załęże 43, 32-310 Klucze, Tel.: +500 777 310 , email.: contakt@fantastic-makeup.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej w dolnej części tej strony

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

FHU  "LiW" 

ul. Załęże 43,

32-310 Klucze,

Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

Koszty przesłania towaru do Klienta są zwracane przez Sklep, w wysokości najtańszego oferowanego przez Sklep sposobu dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia i produktu od Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta,
  • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • świadczeń, których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po doręczeniu,
  • sprzedaży w drodze aukcji publicznej,
  • świadczeń o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

[Wypełnione oświadczenie proszę przesłać na podany poniżej adres.]

Adresat: FHU  "LiW"  ul. Załęże 43, 32-310 Klucze, Tel.: +500 777 310 

 e-mail: contakt@fantastic-makeup.com

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ............................................... zawartej w dniu..................................

Ja, niżej podpisany [imię i nazwisko] .......................................................................................................

niniejszym odstępuję od umowy dot. [przedmiot umowy]................................................................................

zawartej w dniu [data i miejsce]..............................................................................................................

FHU  "LiW" Fantastic Makeup  z  siedzibą w Załęże 43, 32-310 Klucze,